COPYRIGHT / PRIVACY POLICY

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Met alle persoonlijke gegevens gaan we vertrouwelijk om. Deze worden alleen gebruikt binnen De Lier Verkeersopleidingen en worden niet verstrekt aan derden. 


SOCIAL MEDIA


Je vermelding op onze facebookpagina gebeurt alleen na het geven van je persoonlijke toestemming, hetzij mondeling of per email.


COPYRIGHT ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Lier Verkeersopleidingen.


TERMS OF USE

Gebruik van teksten van deze site, is na schriftelijke toestemming, alleen toegestaan met een duidelijke vermelding en verwijzing naar De Lier Verkeersopleidingen met een hyperlink naar de website.